Froen Elteren-Kand-Dagesmamm

Froen am Ufank

D’Kand zum Papp/zu der Mamm

 • Léiss du mech an der friemt eleng?
 • Verstees du meng Angscht, well alles esou friem ass?
 • Bleifs du esou laang bei mir bis ech mech gutt spieren?
 • Bass de averstane, dass ech hei gären sinn wann ech net méi sou friem sinn?
 • Bass du frou mat der Dagesmamm?

D’Kand zu der Dagesmamm

 • Léiss du mer Zäit dech kennenzeleieren?
 • Beschützt an ennerstëtzt du mech?
 • Tréischst du mech wann ech traureg sin?
 • Bass du frou mat menger Mamm/mengem Papp?

Mamm/Papp un d’Kand

 • Gëss du ouni mech eenz?
 • Wärts du mech vermessen?
 • Hues du villäischt d’Dagesmamm léiwer wéi mech?
 • Wärt et dir hei gutt goen?

D’Dagesmamm zum Kand

 • Fënns du liicht Zougang zu mir?
 • Wärt ech deng Signaler verstoen an erausfannen kennen wat s du Besonnesches brauchs?
 • Wärts du matt deenen aneren Kanner eens ginn?
 • Wärts du dech hei gutt aliewen?